Uitleenreglement

Leden

Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een jaar. Hierbij wordt nieuwe leden gevraagd zich te legitimeren. Tussentijds beëindigen van het abonnement kan alleen door:

  • Royement door het bestuur van de stichting wegens handelingen in strijd met de doelstelling van de stichting.
  • Het niet nakomen van de geldelijke verplichting van het lid.

Reductieregeling

Voor gezinnen met meerdere kinderen geldt een jaarlijks door het bestuur vast te stellen reductieregeling. Voor speelzalen en dagverblijven is het mogelijk om meerdere abonnementen te nemen. Deze abonnementen vallen niet onder de reductieregeling voor gezinnen.

Controle speelgoed

Om te voorkomen dat speelgoed incompleet wordt meegenomen, dient het speelgoed vóór het verlaten van de Speel-O-Theek door het lid te worden geteld. Eventuele tekorten c.q. beschadigingen meteen melden bij de medewerker van de Speel-O-Theek.

Vermissing van- en schade aan speelgoed

Bij vermissing van een onderdeel van het speelgoed wordt een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding berekend. Mocht het vermiste onderdeel binnen een maand worden teruggevonden, dan wordt de vergoeding terugbetaald. Bij beschadiging van essentiële onderdelen van het speelgoed wordt €1,25 vergoeding gevraagd.

Telaatregeling

De stichting verwacht het speelgoed schoon terug op de afgesproken datum. Per week, of gedeelte van een week dat het speelgoed te laat wordt ingeleverd, wordt een jaarlijks door het bestuur vast te stellen boete berekend. Indien het speelgoed na twee maanden niet terug is in de Speel-O-Theek, zal het bestuur genoodzaakt zijn aangifte te doen bij de politie.
Telaatgeld: €0,50 per week, of deel van de week, per uitgeleend speelgoed.

Aansprakelijkheid

Tijdens openingsuren en activiteiten van de Speel-O-Theek blijven ouders volledig verantwoordelijk voor hun kinderen. De stichting is niet verantwoordelijk voor de consequenties van het gebruik van het speelgoed.

Geldigheid

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.